Deprem bölgelerinde sanayi alanı için hususlar belirlendi!

Deprem alanlarında sanayi olarak kullanılabilecek yerler ile ilgili esaslar açıklandı.

Deprem bölgelerinde sanayi alanı için hususlar belirlendi!

6 Şubat depremden sonra afet alanı olarak ilan edilen illerde sanayi kurulabilecek yerleşim yerleri belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


RESMİ GAZETE’DEKİ KARARDA ŞUNLARA YER VERİLDİ!

 

Sanayi Alanlarının Belirlenmesi ve Planlanması

Yeni sanayi alanı tespiti


MADDE 4- (1) 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesine göre orman sayılan alanlar hariç olmak üzere afet bölgesi ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle sanayi alanı olabilecek yerler, fay hattına mesafesi, zeminin elverişliliği, taşkın durumu ve yerleşim merkezine yakınlığı gibi kriterler gözetilerek, alanın durumuna göre Bakanlıkça tespit edilir. İlgili valilik, belediye, OSB, EB veya SS yapı kooperatifi tarafından da alanlar önerilebilir. Önerilen alana ait sayısal haritalar, uydu görüntüsü ve alan özellikleri Bakanlığa iletilir. Bakanlık tarafından uygun görülen alanlar için etüt çalışmalarına başlanır.

(2) Etüt çalışmalarına başlanılan alanlar hakkında ilgili kurumlara görüş sorulur. Bu kurumlar görüşlerini bir hafta içerisinde Bakanlığa bildirir. Süresi içerisinde Bakanlığa iletilmeyen görüşler, olumlu kabul edilir.

(3) Etüt raporu tamamlanan alanlar, kurum görüşleri ile birlikte Bakana sunulur.
Sanayi alanı sınırlarının belirlenmesi

MADDE 5- (1) Tespit edilen yerler, Cumhurbaşkanı Kararıyla sanayi alanı olarak belirlenir.
Vasıf değişikliği ve izinlendirme işlemleri

MADDE 6- (1) Bakanlığın talebi üzerine sanayi alanlarının gerekli izinlendirme ve vasıf değişiklikleri, ilgili kurumlarca bir hafta içerisinde yapılır ve Bakanlığa bildirilir. Bu izinlendirme ve vasıf değişikliği işlemleri için Bakanlıktan herhangi bir ücret talep edilmez.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak izinlendirme ve vasıf değişikliği işlemleri için ilgili mevzuatta kurul, komisyon ve benzerlerine verilen yetkiler, ilgili bakanlar tarafından kullanılır. İlgili bakanlar bu yetkilerini devredebilir.


(3) Belirlenen sanayi alanlarında, dava süreci devam edenler ile kesinleşen ancak henüz tapuya tescil edilmemiş olanlar hariç olmak üzere, tespit dışı bırakılan yerlerin 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesi kapsamında Bakanlığın talebine istinaden ilgili kurumların görüşleri alınmaksızın ve arazinin vasfına bakılmaksızın hâli arazi olarak, Hazine adına idari yoldan Bakanlığın talebi üzerine bir hafta içerisinde tescili yapılır.

Halihazır harita yapımı ve onayı


MADDE 7- (1) Belirlenen alana ilişkin onaylı halihazır harita yoksa, halihazır harita yapımı için gerekli teknik tüm çalışmalar, 30/4/2018 tarihli 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır. Arazinin topoğrafik durumunun belirlenebilmesi için gereken desen ve karakteristik noktalar ile tüm kırıklar, mevcut yol, yeraltı yerüstü tesisleri, eş yükseklik eğrilerine referans olacak uygun dağılımda ve yoğunlukta detay noktaları ölçülür. Bu detay noktaları baz alınarak sayısal arazi modeli üretilir.

(2) Halihazır harita yapımı sırasında kullanılacak yer kontrol noktaları (nirengi ve poligon noktaları), sonradan yapılacak inşaat çalışmalarından mümkün olduğu kadar az etkilenmeleri sağlanacak şekilde ileride yapılacak imar planında bina yapılmayacak alanlarda yer alır.


(3) Halihazır harita ölçümü, belirlenen sanayi alanı sınırını dışarıya doğru ortalama 30 m. kadar taşacak şekilde yapılır.


(4) Harita arazi çalışmasında; arazinin topoğrafik durumunun belirlenebilmesi için gereken karakteristik noktalar ile tüm kırıklar, mevcut yol, yeraltı yerüstü tesisleri, eş yükseklik eğrilerine referans olacak uygun dağılımda ve 30-70 nokta/hektar yoğunlukta detay noktaları ölçülür. Nokta yoğunluğu, gerektiği durumlarda idarenin görüşü doğrultusunda arttırılabilir. Bu detay noktaları baz alınarak sayısal arazi modeli üretilir.


(5) Halihazır harita; enerji iletim hattı güzergahı, yeraltı ve yerüstü içme suyu kaynaklarının koruma alanları ve içme suyu temin noktasının isale hattı güzergahı, derivasyon kanallarının yeni güzergahları, karayolu bağlantı noktası kavşağı gibi imar planı ve altyapı projelerini doğrudan etkileyen sahaları da içine alacak şekilde hazırlanır.


(6) Halihazır haritanın kontrolü, Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır ve Bakanlıkça onaylanır.
İmar planının hazırlanması


MADDE 8- (1) Bakanlıkça hazırlanacak veya hazırlattırılacak imar planlarına ilişkin ilgili kurumlardan görüş talep edilir. İlgili kurumlar görüşlerini bir hafta içinde bildirmek zorundadır. Görüşü talep edilen kurumların bu süre içinde imar planına esas görüşünü Bakanlığa bildirmemesi halinde, görüş olmaksızın Bakanlıkça imar planı hazırlanabilir.


(2) İmar planı hazırlanırken, yerleşim açısından jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının ve varsa alınabilecek önlemlerin belirlendiği, yeni hazırlanan ilgili kurumca onaylı imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu aranır.


(3) İmar planı hazırlanırken, yerleşim açısından taşkın riski bulunup bulunmadığı tespit edilir. açısından riskli bulunan yerlerde taşkın riskinin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin uygulanması şartı aranır.

(4) İmar planı, onaylı ve koordinatlı hâlihazır haritalar üzerine çizilir. İmar planı; şartnamesi doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olarak hazırlanır veya hazırlattırılır.

İmar planının onaylanması

MADDE 9- (1) İmar komisyonu tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan imar planları, Bakanlıkça onaylanır ve kesinleşir. Bu kapsamda, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan ve itirazlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Kesinleşen imar planlarının birer kopyası bilgi için ilgili kurumlara ve varsa onaylı çevre düzeni planlarına işlenmek üzere, sanayi alanı/sanayi iş yeri olarak ilanı yapılan alanda mevzuatı uyarınca çevre düzeni planları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve onaylamakla yetkili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Kamu yararı kararı, kamulaştırma ve tescil

MADDE 10- (1) Sanayi alanı olarak belirlenen yerlerdeki özel mülkiyete tabi taşınmazlar hakkında kamu yararı kararı verilmesine ilişkin belgeler Bakanlıkça hazırlanarak veya hazırlattırılarak kamulaştırma amacıyla kamu yararı kararı alınır ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında acele kamulaştırma da dahil olmak üzere kamulaştırma işlemleri yürütülür.

(2) Kamulaştırılan taşınmazlar, Bakanlığın talebine istinaden Hazine adına tescil edilir.

(3) Sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlardan devir alınacak olanlar Hazine adına tescil edilir. Taşınmazın bedeli tescil işleminden itibaren altmış gün içinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükümlerine göre belirlenir. Mezkur maddede hüküm bulunmayan hallerde 2942 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Parselasyon planının hazırlanması ve onaylanması

MADDE 11- (1) Kesinleşmiş imar planına uygun olarak, imar planı içine giren ve Hazine adına tescili tamamlanan parsellerde, 3194 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca imar uygulaması yapılır.

(2) Düzenleme sınırı içinde kalan ve imar planı değişikliği ile kullanım kararları değiştirilen kadastral yolların ve parkların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin Hazine adına yapılır. Parselasyon planı veya değişikliği ile imar yolları ve parklar tapu sicilinden kamuya terk edilir. İdari ve sosyal tesis alanları, ibadet yerleri, fuar alanları, eğitim, sağlık ve benzeri alanlar ile ağaçlandırılacak alanların Hazine adına tescili yapılır.

(3) Düzenleme sınırı içinde kalan tescil harici alanlar bulunması durumunda, ilgili kurumların görüşleri alınmaksızın ve arazinin vasfına bakılmaksızın bu alanlar hâli arazi olarak Hazine adına tescil edilir.

(4) İmar planına uygun olarak hazırlanan veya hazırlattırılan parselasyon planı ve değişiklik işlemleri Bakanlıkça onaylanır ve kesinleşir. Bu kapsamda, 3194 sayılı Kanunun plan ve parselasyon ile ilgili işlemlerindeki askı, ilan, itirazlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Onaylanan parselasyon planı ve değişiklik işlemlerine ait fiziki dosya, ilgili kadastro müdürlüğüne gönderilir. İlgili tapu müdürlüğünde tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, tescil bilgisi Bakanlığa bildirilir.